Lojistik Güven Endeksi 2020Q1

LGE 2020Q1

Yayımlanma Tarihi: 31 Mart 2020

Lojistik Güven Endeksinde düşüş yaşandı

Lojistik Güven Endeksi Ocak – Mart 2020 döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 12,33 azalış göstererek 84,08 olarak gerçekleşmiştir. Lojistik Güven Endeksi negatif görünümünü sürdürdü.

Mevcut Durum Endeksi

Ocak – Mart 2020 döneminde sektörün durumu gösteren Mevcut Durum Endeksi önceki dönem 87,06 iken bu dönemde %12,01 azalarak 76,60 oldu.

Ekim - Aralık 2019 döneminde Gelecek Dönem Beklenti Endeksi’nin 100,32 olduğu ve Ocak – Mart 2020 Mevcut Dönem Endeksinin 76,60 olarak gerçekleşmesi değerlendirilecek olursa, bu dönemde sektörün beklentilerinin tam olarak karşılamadığı söylenebilir.

Gelecek Dönem Beklenti Endeksi

İlerleyen dönemde sektörün beklentilerini yansıtan Gelecek Dönem Beklenti Endeksi bir önceki döneme göre %12,46 azalarak 87,82 oldu. Özellikle küresel pandemi sürecinde karşılaşılan problemler, gelecek dönem beklentilerinde olumsuz etki yaparak pozitif görünümlü endeksi negatif görünümlü hale getirdi.


 • Yavuz Öner

  Üreticilerin ve tüketicilerin satın alma davranışları ne yönde değişirse değişsin, tüm sürecin arkasındaki lojistik  süreci anahtar konumunu sürdürecek

  Lojistik Güven Endeksi sonuçlarına göre, sektördeki negatif görünümün 2020’nin ilk çeyreğinde de devam ettiğini görüyoruz. Gelecek dönem  beklentisi endeksini pozitiften negatife çeviren en büyük etken COVID-19 pandemisi. Taşımacılık ve lojistik, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Avrupa Birliği üye ülkelerinin sınırlarının kapanması, ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin  hava-kara ve denizyolu yolcu trafiğini askıya alması ve benzeri önlemler sistemdeki tüm çarkların kilitlenmesine yol açtı.

  Bu süreçte ilk ve en güçlü darbeyi ise havayolu şirketleri aldı. Küresel çapta arka arkaya gelen yasaklamalar havayollarının uçuş destinasyonlarını  neredeyse sıfırladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) son açıklamasına göre, havayolu şirketlerinin zararı küresel ölçekte 314 milyar dolar olarak öngörülüyor. Olumsuz etki, karayolu taşımacılığı için aynı seviyede olmamakla birlikte denizyolu  taşımacılığının da benzer bir yükle karşı  karşıya olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan, karayolu yolcu taşımacılığı konusunda ülkemizde getirilen yasaklamalar ve kısıtlamalar, şirketleri ciddi anlamda zora sokmuş durumda.

  Süregelen negatif görünüme karşın, salgın kontrol altına anılıp hayat koşulları normale döndükten sonra, bugünlerde hayatımıza adapte ettiğimiz birçok uygulamaya devam edeceğiz. Sektörün bugün zorlandığı konuların, geleceğe yönelik en önemli yatırımları olduğu düşünülebilir. Üreticilerin ve tüketicilerin satın alma davranışları ne yönde değişirse değişsin, tüm sürecin arkasındaki lojistik süreci anahtar konumunu sürdürecek.

  Yavuz Öner • KPMG Türkiye

Lojistik Güven Endeksi

84.08

Bir önceki dönem 2019Q495.90

Mevcut Durum Endeksi

76.60

Bir önceki dönem 2019Q489.56

Beklenti Endeksi

87.82

Bir önceki dönem 2019Q4100.97

Metaveri

Metaveri 2019 v1 • Revizyon: 01.10.2019

Sınıflamalar: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.2 kullanılmaktadır. Meslek sınıflamasında Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08) kullanılmaktadır.

Uluslararası ve bölgesel yönerge: Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kullanıcı kılavuzu esas alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu endekslere (Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim (İmalat) Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi) ait metodolojisiyle uyumlulaştırılmıştır.

Anket kapsamında ülkemiz lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetici veya uzman düzeyinde temsilcilerinin görüşlerine başvurulmuştur.

Verinin Kapsamı: Anketin örnek büyüklüğü aylık 107 uzmandır. Örnek olarak seçilen kişiler odak grup olarak seçilmektedir.

Coğrafi Kapsam: Türkiye

Sektörel Kapsam: Lojistik sektörü ve alt dallarını kapsamaktadır.

Lojistik Güven Endeksi, Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kullanıcı kılavuzunda açıklanan denge hesap yöntemine uygun şekilde hesaplanmaktadır. Literatürde birçok Endeks hesaplama metodu olmakla birlikte Eurostat’ın önerdiği TÜİK’in Güven Endekslerinin hesaplanmasında kullandığı Denge Hesap yöntemi geniş bir kullanıma sahiptir. Uluslararası geçerliliğe sahip, güvenilir bir yöntem olması sebebiyle LGE’nin hesaplanmasında da Denge Hesap Yöntemi tercih edilmiştir.

Denge katsayısı her bir eğilim sorusu için; pozitif cevap verenlerin yüzdesinden negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı alınarak hesaplanmaktadır. Denge katsayısına 100 eklenerek her bir soru için ayrı yayılma endeksi oluşturulmaktadır. Daha sonra seçilen soruların yayılma endekslerinin aritmetik ortalaması alınarak Lojistik Güven Endeksi hesaplanmaktadır.

Endeks 0 ile 200 aralığında değer alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

İspanya Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve aynı zamanda TÜİK ve Eurostat tarafından önerilen ARIMA modeline dayalı TRAMO-SEATS yöntemini kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu yöntemin uygulanması için TSW (TRAMO-SEATS) yazılımı kullanılmaktadır.

2020 yılı içerisinde revizyon öngörülmemektedir. Revizyon olması durumunda ilgili haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için yapılan revizyonlara ait bilgi formu ve metodolojik dokümanlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

LGE, ilgili döneme ait yayımlanmış Lojistik Sektörü Eğilim Anketi kullanılarak hesaplanmakta ve dönemi takip eden ayın ilk haftası haber bülteni ile açıklanmaktadır.

Cevaplayıcı birimler telefonla aranmakta veya anket modülü üzerinden takip edilmektedir. Ankete cevap vermeyen girişimler için cevapsızlık düzeltmesi yapılmaktadır. Lojistik Sektörü Eğilim Anketi kapsamında toplanması planlanan veriler için, web ortamında kişiye özel pin ile doldurulacak şekilde tasarlanmış anket yazılımı kullanılmaktadır. Anket yazılımı, çeşitli noktalarda tutarlılık kontrolü yaparak hatalı veya eksik bir soru kağıdının veri girişine izin vermeyecek şekilde hazırlanmıştır.

2019 yılında “İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve KPGM Türkiye” proje birlikteliği esaslarına göre uygulanmaya başlayan anketin alan uygulama takvimi her üç aylık dönemin ikinci ayıdır. Birinci çeyrek için referans dönemi 1 Ocak-31 Mart, ikinci çeyrek için referans dönemi 1 Nisan-30 Haziran, üçüncü çeyrek için 1 Temmuz-30 Eylül ve dördüncü çeyrek için 1 Ekim-31 Aralık’tır. Referans dönemin anket sonuçları, ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftası Lojistik Güven Endeksi Haber Bülteni ile açıklanacaktır.

Lojistik Güven Endeksi’nin veri kaynağı Türkiye genelinde 3 aylık periyotlarla uygulanan Lojistik Sektörü Eğilim Anketi’dir.

LGE, her üç aylık dönemin ikinci ayında eğilim anketinden elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.